Суддя не дозволила сину померлого майданівця бути його правонаступником у справі про незаконне затримання та арешт

Обвинувачені Матюша (ліворуч) та Клюге (праворуч)

--

--

--

Медійний проєкт “Watchers”. За підтримки Лабораторії законодавчих ініціатив

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Watchers Media

Watchers Media

Медійний проєкт “Watchers”. За підтримки Лабораторії законодавчих ініціатив

More from Medium

It’s true: Jimmy Carr is actually the real victim of the Porajmos.

Mid-Autumn Festival

What is blockchain infrastructure?

FunVax or FauxVax